• Ceza Yargılamasında Tanıklık
  Ceza Yargılamasında Tanıklık
  Tanık, kendisine karşı yürütülmeyen bir ceza soruşturmasında olay hakkında 5 duyusu ile edindiği algılamaları ifadesiyle açığa vuran kimsedir. Küçük çocuklar ve akıl hastaları dahil herkes tanık […]
 • İşçinin Rekabet Yasağı
  İşçinin Rekabet Yasağı
  İşçiler, yaptıkları işin niteliği gereği işveren hakkından teknik, idari, işleyişle ilgili, müşteri bilgisi vb. bilgilere sahip olmaktadır. İşçinin, çalıştığı süre boyunca söz konusu bilgileri gizlemesi gerekmekte […]
 • İkale Sözleşmesinin Geçerlilik Şartları
  İkale Sözleşmesinin Geçerlilik Koşulları
  İşçi ile işverenin karşılıklı anlaşarak iş ilişkisini sona erdirmesine ikale sözleşmesi denilmektedir. Ancak bu karşılıklı anlaşmanın geçerli olması için sıkı şekil şartları bulunmaktadır. İkale sözleşmesi ve […]
 • İşveren Açısından Haklı Nedenle Fesih Sebepleri
  İşveren Açısından Haklı Nedenle Fesih Sebepleri
  İşverenin haklı nedenle fesih hakkı, İş Kanunu’nun 25. maddesinde düzenlenmiştir. Söz konusu madde uyarınca işveren, maddede belirtilen sebeplerden birine dayanarak fesih yaparsa, bu halde yapılan fesih […]
 • Ceza Muhakemesinin Yapısı ve Evreleri
  Ceza Muhakemesinin Yapısı ve Evreleri
  Ceza Muhakemesi Kanunu madde 2 kapsamında yetkili makamlarca suç şüphesini öğrenilmesinden iddianamenin kabulüne kadar geçen evreye “soruşturma”; iddianamenin kabulüyle başlayıp hükmün kesinleşmesine kadar geçen evreye ise […]
 • Ceza Muhakemesinde Kıyas
  Ceza Muhakemesinde Kıyas
  Ceza Muhakemesinde, Kanun’da boşluk bulunan durumlar hakkında hüküm bulunmayan duruma en çok benzeyen durumu düzenleyen hukuk kurallarının uygulanması kabul olunmaktadır. Bu bağlamda “Kıyas”, boşluk doldurma faaliyeti […]
 • Geçerli Bir İbranamenin Şartları
  İbra, bir kimsenin herhangi bir hukuki ilişki nedeniyle karşı tarafın kendisine olan ödeme yükümlülüğü de dahil olmak üzere her türlü yükümlülüklerini sona erdirme iradesini ortaya koymasıdır. […]
 • Anonim Şirketlerde Genel Kurul Toplantıları ve Karar Yetersayıları
  Genel Kurul’da (GK) alınan kararlar herkesi bağlamaktadır. Öyle ki; Kanun Koyucu, toplantı yapılabilmesi ve karar alınabilmesi için GK’ya belirli oranda katılım olmasını öngörmüştür. Yetersayıları, toplantı türüne […]
 • Unutulma Hakkı
  Unutulma Hakkı
  “Unutulma hakkı” kavramı, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 17.06.2015 tarihli ve 2014/4-56 E., 2015/1679 K. sayılı kararı tanımlanmıştır. Söz konusu kararda uyarınca; “Unutulma hakkı; üstün bir kamu […]
 • Anonim Ortaklıkta Kuruluş Türü ve Aşamaları
  Anonim Ortaklıkta Kuruluş Türü ve Aşamaları
  Kuruluş, ortaklığın doğması için kanunun öngördüğü tüm işlem ve aşamaların gerçekleşmesi sürecini ifade eder. Kuruluş süreci, ana sözleşmenin hazırlanmasından başlayarak tescile kadar devam eder. TTK, eski […]
 • Karşılıksız Çek Sebebiyle Hapis Cezası
  Karşılıksız Çek Sebebiyle Hapis Cezası
  Kıymetli evrak niteliği taşıyan çek bir kambiyo senedi olup, ödeme aracı kullanılmaktadır. Kambiyo senetlerinin geçerlilik koşulları konulu makalemizde belirttiğimiz üzere çekin geçerli olabilmesi için Türk Ticaret […]
 • İdarenin Kusursuz Sorumluluğu
  İdarenin Kusursuz Sorumluluğu
  Sosyal Devlet anlayışının bir getirisi olarak İdare yeni hizmetler üstlenmekte olup, bu sebeple idarenin kişi ya da kişilere zarar verme olasılığı da haliyle artmaktadır. İdarenin yani […]
 • Hükmün Tahsisi
  Hükmün Tashihi (Maddi Hataların Düzeltilmesi)
  Mahkemece tesis olunan hükümde, yazı ve hesap hataları ile diğer benzeri açıkların bulunması halinde başvurulacak ve izlenecek yol HMK madde 304 kapsamında HÜKMÜN TASHİHİ müessesesidir. Bu […]
 • Dolandırıcılık Suçu
  Dolandırıcılık Suçu
  Dolandırıcılık suçu, Türk Ceza Kanunu’nun (“TCK”) 157. Maddesi kapsamında tanımlanmıştır. “Hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp, onun veya başkasının zararına olarak, kendisine veya başkasına bir yarar sağlayan […]
 • Veraset İlamı
  Veraset İlamı (Mirasçılık Belgesi)
  Photo credit: Unsplash Veraset İlamı Nedir? Veraset ilamı, diğer adıyla “Mirasçılık Belgesi” Türk Medeni Kanunu’nun 598. Maddesi uyarınca şu şekilde tanımlanmıştır: “Başvurusu üzerine yasal mirasçı oldukları […]
 • Malın Ayıplı Teslimi Halinde Tüketicinin Hakları Nelerdir
  Ayıplı Mal Nedir? Malın Ayıplı Teslimi Halinde Tüketicinin Hakları Nelerdir?
  Photo credit: Unsplash Ayıplı Mal Nedir? Ayıplı mal, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 8. Maddesi uyarınca şu şekilde tanımlanmıştır: “(1) Ayıplı mal, tüketiciye teslimi anında, […]
 • İnternet Sitelerinde Bulunması Gereken Hukuki Metinler
  İnternet Sitelerinde Bulunması Gereken Hukuki Metinler
  Photo credit: Unsplash İnternet üzerinden ticari faaliyet yürütmekte olan bir firmanın ya da bir şirketin, web sayfalarına koyması gereken birtakım hukuki metinler bulunmaktadır. KVKK ile Tüketicilerin […]
 • İş Sözleşmesinin Sona Ermesi Sonrasında Rekabet Yasağına Aykırılıktan Doğan Uyuşmazlıklarda Görevli Mahkeme
  İş Sözleşmesinin Sona Ermesi Sonrasında Rekabet Yasağına Aykırılıktan Doğan Uyuşmazlıklarda Görevli Mahkeme
  Photo credit: Unsplash Türk Ticaret Kanunu’nun 4. Maddesinin 1. Fıkrası kapsamında sayılan uyuşmazlıklar mutlak ticari davalardır. Söz konusu madde kapsamında “her iki tarafın da ticari işletmesiyle […]
 • Paylı Mülkiyeti Devam Ettirme Yükümlülüğü (Şüyuu İdame Mükellefiyeti) Sözleşmesi
  Paylı Mülkiyeti Devam Ettirme Yükümlülüğü (Şüyu İdame Mükellefiyeti) Sözleşmesi
  Photo credit: Unsplash Uygulamada İDAME-İ ŞÜYU olarak da bilinir. İzale-i Şüyu, ortaklığın giderilmesi ile son bulması anlamına gelmekte iken; İdame-i Şüyu, paylı mülkiyetteki paydaşların kendi aralarında […]
 • Taşıma Sözleşmeleri ile Sigorta Sözleşmeleri Arasındaki İlişki
  Photo credit: Unsplash Konuyla ilgili genel tanımlar üzerinden ilerlemek gerekmektedir: Taşıma Sözleşmesi Bir malın ücreti mukabilinde bir yerden taşınmasını konu edinen akit türüdür. Akde konu mallar […]