Whatsapp Yazışmaları Delil Olarak Kabul Edilir Mi?

Whatsapp Yazışmaları Delil Olarak Kabul Edilir Mi?
Whatsapp Yazışmaları Delil Olarak Kabul Edilir Mi?

Photo credit: Unsplash

Bir mesajlaşma uygulaması olan “WhatsApp” hemen hemen hepimizin telefonlarında bulunmaktadır. Günlük konuşmalardan iş görüşmelerine kadar çoğu yazışma da WhatsApp üzerinden gerçekleşmektedir. Bu sebeple de uyuşmazlıklarla ilgili olarak sıklıkça “yazılı e-posta yok ama WhatsApp konuşmalarımız var” cümlesini duyuyoruz. Peki bu WhatsApp konuşmaları yerel mahkemelerde delil olarak kabul edilebilir mi, bu yazışmalar geçerli mi?

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, vermiş olduğu karar ile elektronik ortamda yapılan yazışmaların delil olarak kabul edileceğini belirtmiştir:

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi’nin 10/06/2020 tarihli ve 2017/1014 E. 2020/4488 K. sayılı kararı

HMK’nun 199. maddesinde “Uyuşmazlık konusu vakıaları ispata elverişli yazılı veya basılı metin, senet, çizim, plan, kroki, fotoğraf, film, görüntü veya ses kaydı gibi veriler ile elektronik ortamdaki veriler ve bunlara benzer bilgi taşıyıcıları bu Kanuna göre belgedir.” yazılıdır. Bu düzenleme ile mail yazışmaları da belge olarak kabul edilmiştir. O halde, mahkemece mail yazışmaları ve davacı tarafından yapılan ödemeler değerlendirilerek davacının borçlu olup olmadığına karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde davanın reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.

Bu halde elektronik ortamda bir yazışma niteliği taşıyan whatsapp yazışmaları da delil olarak kabul edilecektir.

WhatsApp yazışmalarının delil olarak kabul edilebilmesi için en önemli husus ise sunulan konuşmaların hukuka uygun şekilde elde edilmiş olmasıdır. “Zehirli Ağacın Meyvesi de Zehirlidir Prensibi” konulu makalemizde belirttiğimiz üzere “hukuki yollarla elde edilmemiş olan delillerin yargılamada kullanılamaz ve yargılamaya esas teşkil edemez.”. Söz konusu prensip WhatsApp yazışmaları bakımından da geçerlidir. Bu kapsamda hukuka uygun olarak elde edilmesi halinde whatsapp yazışmaları da delil olarak kullanılabilir. Nitekim Yargıtay kararları da bu yöndedir.