Sosyal Medya Üzerinden Hakaret Suçu

Sosyal Medya Üzerinden Hakaret Suçu
Sosyal Medya Üzerinden Hakaret Suçu

Photo credit: Unsplash

 

Bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat edilmesi veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldırıda bulunulması Türk Ceza Kanunu’nun 125. Maddesi kapsamında hakaret suçunu oluşturmaktadır.

Buna göre hakaret suçunun oluşabilmesi yukarıda belirtilen iki durumdan birinin oluşması gerekmektedir.

Sosyal medya üzerinden hakaret suçu da bu eylemlerin sanal ortamdan gerçekleştirilmesi halinde söz konusudur.

Sosyal medya üzerinden bir kişinin özel – direkt mesaj aracılığı ile özelden veya yorum gibi herkesin görebileceği şekilde yahut bir video ile ismini alenen kullanarak ya da ima ederek diğer bir kişinin veya kişilerin onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek bir olgu isnat etmesi halinde veya doğrudan bu kişiye yönelik onur, şeref, saygınlığına yönelik bir söz veya davranışta bulunması halinde hakaret suçu gerçekleşmiş olur.

Nitekim TCK’nın 125. Maddesinin 2. Fıkrasında da “Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde” cezaya hükmedileceği düzenlenmiş; 125/1’de belirtilen eylemlerin sosyal medyadan yapılsa dahi suç oluşturacağı hüküm altına alınmıştır.

Bu suçu işleyen kişiler üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Ancak devamdaki hallerde cezanın alt sınırının bir yıldan az olamayacağı hüküm altına alınmıştır:

  1. Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı,
  2. Dini, siyasi, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamasından, değiştirmesinden, yaymaya çalışmasından, mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı,
  3. Kişinin mensup bulunduğu dine göre kutsal sayılan değerlerden bahisle işlenmesi halinde.

Bu suçun özelden değil de örneğin yorum gibi veya video gibi birden fazla kişinin görebileceği şekilde alenen işlenmesi halinde ceza altıda biri oranında artırılır.

Buradaki aleniyet ile ilgili olarak Yargıtay şu şekilde karar vermektedir; şayet suç özel konuşmada geçekleşmiş ise -örneğin dm mesajda- bu halde aleniyet oluşmamıştır. Ancak bunun dışında yapılan yorum gibi birden fazla kişinin görebilme, duyabilme veya anlayabilme imkânı olacak şekilde suçun işlenmesi durumunda aleniyetin var olduğunu kabul etmektedir.

Yargıtay 12. Ceza Dairesi 2017/4286 E. , 2018/1180 K. sayılı Kararı
“Hakaret suçunu oluşturduğu kabul edilen eylemin, belirli olmayan ve birden fazla kişi tarafından algılanabilme imkanı bulunan facebook adlı sosyal paylaşım sitesinde işlendiğinin kabul edilmesi karşısında, sanığa tayin olunan temel cezada TCK’nın 125/4. madde ve fıkrası gereğince artırım yapılması gerektiği…”