Paylı Mülkiyeti Devam Ettirme Yükümlülüğü (Şüyu İdame Mükellefiyeti) Sözleşmesi

Paylı Mülkiyeti Devam Ettirme Yükümlülüğü (Şüyuu İdame Mükellefiyeti) Sözleşmesi

Paylı Mülkiyeti Devam Ettirme Yükümlülüğü (Şüyuu İdame Mükellefiyeti) Sözleşmesi

Photo credit: Unsplash

  • Uygulamada İDAME-İ ŞÜYU olarak da bilinir.
  • İzale-i Şüyu, ortaklığın giderilmesi ile son bulması anlamına gelmekte iken; İdame-i Şüyu, paylı mülkiyetteki paydaşların kendi aralarında ikame ettiği ve belirli bir süre için bahse konu ortaklığın son bulmasını talep etmeyeceklerine (örneğin; izale-i şüyu davası açmayacaklarına yönelik) imzaladıkları sözleşmedir.
  • Paylı mülkiyette ortaklar arasında süre gelmekte olan paydaşlığın sorunsuz bir şekilde devam etmesine yönelik yapılan anlaşmadır.
  • Paydaşlar arasında imzalanan bu sözleşmenin tapuya şerh edilebilmesi Kanunen mümkünse de Doktrinde aksi yönde de görüşler mevcuttur.
  • Paylı mülkiyete konu taşınmazlara binaen yapılacak bu sözleşmenin resmi olarak akdedilmesi gerekir.
  • Şüyuu İdame Mükellefiyeti Sözleşmeleri (İdame-i Şüyu) en çok 10(on) yıllık süreler için yapılabilmektedir.
  • Paydaşlar sözleşme süresince davranışlarını kontrol etmekle mükellef olup, müşterek mülkiyet ilişkisinin devamının çekilmez hale gelmemesi için özen yükümlülüğü altındadır. Bu bağlamda, paydaşların birbirlerine karşı yükümlülükleri sözleşme süresince devam eder.
  • Taraf paydaşlar, sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmedikleri takdirde anlaşma son bulur.