Maaş Haciz Müzekkeresi ve Tekit

Maaş Haczi Müzekkeresi ve Tekit
Maaş Haczi Müzekkeresi ve Tekit

Photo credit: Unsplash

Maaş haczi nedir?

Maaş haczi, İcra ve İflas Kanunu’nun 83. maddesi kapsamında ele alınmıştır:

Maaşlar, tahsisat ve her nevi ücretler, intifa hakları ve hasılatı, ilama müstenit olmayan nafakalar, tekaüt maaşları, sigortalar veya tekaüt sandıkları tarafından tahsis edilen iratlar, borçlu ve ailesinin geçinmeleri için icra memurunca lüzumlu olarak takdir edilen miktar tenzil edildikten sonra haczolunabilir.

Ancak haczolunacak miktar bunların dörtte birinden az olamaz. Birden fazla haciz var ise sıraya konur. Sırada önde olan haczin kesintisi bitmedikçe sonraki haciz için kesintiye geçilemez.

Maaş Haciz Müzekkeresi Nedir ve Nasıl Gönderilir? Borçlunun Çalışıp Çalışmadığı Nasıl Tespit Edilir?

Borçlu hakkında başlatılan bir icra takibinin kesinleşmesinden sonra alacaklı tarafın İcra Müdürlüğü’ne talep dilekçesi ile başvurması neticesinde, borçlunun SGK nezdindeki sorgusu yapılmakta ve borçlunun çalışıyor olduğunun tespiti durumunda ise borçlunun çalışmakta olduğu kuruma/işletmeye İlgili İcra Müdürlüğü tarafından PTT aracılığıyla (elektronik tebligatı bulunan işverenlere fiziken tebliğ yapılması usule aykırıdır) “Maaş Haciz Müzekkeresi” gönderilmektedir.

Bu maaş haciz müzekkeresi ile birlikte borçlunun almakta olduğu maaşının ¼’ü üzerine İcra Müdürlüğü tarafından haciz konulmakta ve maaş üzerine konulan hacze ilişkin İşveren tarafından ücret kesintileri yapılarak İcra Müdürlüğü banka hesabına gönderilmektedir.

İcra ve İflas Hukuku alanında uzman bir avukata danışılarak bu sürecin hızlandırılması alacaklı tarafın menfaatine olacaktır.

İşveren Tarafça Maaş Haciz Müzekkeresine Kaç Gün İçerisinde Cevap Verilmelidir? 

İcra Müdürlüğü tarafından işverene gönderilen maaş haciz müzekkeresine tebliğden sonra 7 gün içerisinde cevap verilmesi gerekmektedir. İşveren tarafça tebellüğ olunan maaş haciz müzekkeresine 7 gün içerisinde cevap verilmez ise (bu cevap doğrudan ilgili icra dosyasına sunulmak durumundadır), alacaklının İcra Dairesine başvurması doğrultusunda işveren hakkında İİK md. 356 ve İİK md. 357 uyarınca işlem yapılacaktır.

İcra ve İflas Kanunu madde 356 ve 357 Hükümleri 

İcra ve İflas Kanunu – madde 356
Yukardaki madde hükümlerine riayet etmemiş olanların kesmedikleri veya ilk vasıta ile göndermedikleri para ayrıca mahkemeden hüküm alınmasına hacet kalmaksızın icra dairesince maaşlarından veya sair mallarından alınır.

Bunların borçluya kanun hükümleri dairesinde rücu hakkı vardır. Yukarki madde hükümlerine riayet etmiyen herhangi bir memur veya amir hakkında istenecek malümatın icra dairesine hemen verilmesi bunların mensup olduğu dairenin vazifesidir.

İcra ve İflas Kanunu – madde 357 
İcra dairesince kanuna göre yapılan tebliğ ve emirleri derhal yapmağa ve neticesini geciktirmeksizin icra dairesine bildirmeğe alakadarlar mecburdur. Makbul sebep haricinde tebliğ ve emirleri yapmıyanlar hakkında ait olduğu dairece tahkikatı evveliyeye hacet kalmaksızın Cumhuriyet Savcılığınca doğrudan doğruya takibat yapılır.

Maaş Haciz Müzekkeresinin Tebliğinden Sonra 7 Gün İçerisinde Cevap Vermeyen İşveren Hakkında Ne Yapılabilir?

Yukarıda izahatı yapılan İcra ve İflas Kanunu’ndaki maddeler neticesinde; İcra Müdürlüğü’ne başvuru yapılarak işverenin kesinti yapmadığı ücret miktarınca icra dosyasına borçlu sıfatıyla eklenilmesi talep olunabilir. Ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığı’na da bu hususta şikâyette bulunabilme imkânı yine Kanun çerçevesinde alacaklı tarafa tanınmış haklardan biridir. 

Maaş Haciz Müzekkeresinin Tekiden Gönderilmesi Ne Anlama Gelir? Tekit Nedir?

Tekit yazısı: Mahkemelerin ya da Müdürlüklerin yazmış olduğu müzekkerelerin, ilgilileri tarafından cevapsız ya da sürüncemede bırakılması durumunda yeniden/yinelenerek gönderilmesi anlamına gelmektedir. 

Maaş Haciz Müzekkeresinin Tekidi: Uygulamada, maaş haciz yazılarına cevap vermeyen işverenlere, İcra Müdürlükleri tarafından tekiden bir müzekkere daha gönderilmektedir. Bu yazı, işverene bir nevi uyarı mahiyetindedir.  Zira müzekkereye cevap verilmediği takdirde işveren hakkında işlem başlatılabileceği hususu bu yazı ile ilgilisine bildirilmektedir.

Maaş Haciz Müzekkeresine Cevap Vermeyen İşverenin, İcra Dosyasına Borçlu Olarak Eklenebilmesi İçin Tekit Müzekkeresi Gönderilmesi Zorunlu Mudur? 

Tekit Müzekkeresinin herhangi kanuni zorunluluğu bulunmamaktadır. Maaş haciz müzekkeresine cevap vermeyen işveren hakkında işlem başlatılabilmesi için tekit müzekkeresi de gönderilmesi gerektiği yönünde herhangi bir dayanak yoktur. Bu husus, uygulamada karşımıza çıkan bir prosedürdür. Yapılması zaruri olan bir işlem değildir. Alacaklı dilediği takdirde, tebliğden itibaren 7 gün içerisinde cevap vermeyen işveren aleyhinde işlem başlatılmasını talep edebilir.

Maaş Haczi Tekit Müzekkerelerinin Zorunlu Olmadığı Yönünde İÇTİHAT Metni

İzmir BAM 12. H.D., Esas: 2016/80 , Karar: 2016/63, Tarih: 13.10.2016 

“…Davacı alacaklı vekili tarafından davalı borçlu hakkında Dikili İcra Müdürlüğü’nün 2015/670 sayılı dosyası üzerinden başlatılan takibin kesinleşmesi üzerine borçlunun çalışmakta olduğu M. Gıda Meş. San. Ve Tic. Ltd. Şti’ne İİK’nun 355.nci Maddesi uyarınca ayrıntılı maaş haciz müzekkeresi gönderildiği, müzekkerinin işverene 20.05.2016 tarihinde usulüne uygun tebliğ edildiği, işverenin yasal 1 haftalık süresi içinde herhangi bir cevap vermediği, maaş haczine dair bir kesintinin de gönderilmediği, bunun üzerine alacaklı vekilinin 28.06.2016 tarihinde icra müdürlüğüne müracaat ederek maaş haciz müzekkeresine riayet etmeyen işveren hakkında İİK’nun 356 ve 357.nci maddesi uyarınca işlem yapılmasını talep ettiği, İcra Müdürlüğü’nce aynı gün talebin “öncelikle tekiden yazı yazılmasına şimdilik talebin reddine” şeklinde karar verildiği, bu işlemin söz konusu yasa maddelerine aykırı olduğu, tekid yazılmasını gerektiren herhangi bir düzenleme bulunmadığı, dolayısıyla İlk Derece Mahkemesinin şikayetin reddine dair kararının da somut olarak uygun düşmediği bu suretle davacı vekilinin istinaf başvurusun kabulüne karar verilmesi gerektiği …”

Bu Yöndeki İcra-i İşlemlerin Takibi

İcra ve İflas Kanunu çokça prosedürün ve yasal sürenin mevcut olduğu, uzmanlık gerektiren özel bir mevzuattır. Dolayısıyla icra-i işlemlerin profesyonelce takip edilebilmesi büyük bir önem arz etmektedir. Uzman bir İcra Avukatına danışmakta ve İcra Dairesinde görülecek işlerin bu şekilde takip edilmesi tarafımızca tavsiye olunmaktadır.