İnternet Sitelerinde Bulunması Gereken Hukuki Metinler

İnternet Sitelerinde Bulunması Gereken Hukuki Metinler

İnternet Sitelerinde Bulunması Gereken Hukuki Metinler

Photo credit: Unsplash

İnternet üzerinden ticari faaliyet yürütmekte olan bir firmanın ya da bir şirketin, web sayfalarına koyması gereken birtakım hukuki metinler bulunmaktadır. KVKK ile Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun başta olmak üzere diğer birçok mevzuatın getirdiği açık hükümler nedeniyle aşağıda liste halinde izahatı yapılan metinlerin internet sitelerinde bulunması hukuki mecburiyet içermektedir.

  1. Ön Bilgilendirme Formu

Tüketicilerin satın almakta olduğu ürünlere ilişkin sözleşmenin konusunu, ödeme yöntemini, ürünlerin niceliğini ve niteliğini, teslimat koşulları ile kullanım şartlarını ve bunlara benzer birçok hususu içeren belgelerdir. Bu form 6502 Sayılı Kanun’un bir getirisi olup; satış sözleşmesinin ayrılmaz bir parçasıdır.

  1. Mesafeli Satış Sözleşmesi

E-ticaret sitelerinde yapılacak satış işlemlerine ilişkin detayları içeren, alışveriş sırasında ya da sonrasında alıcı ile satıcı arasındaki olası husumetlerin çözümlenebilmesi adına, ticari işin konusunu, mahiyetini ve prosedürünü açıkça belirleyen akit türüdür. Kısaca, satış prosedürünün alıcı ile satıcı arasında yazılı olarak izahatıdır.

  1. Üyelik Sözleşmesi

Üye olunması lazım gelen e-ticaret sitelerinde bulunmak zorunda olan ve üye tarafından kabulü gereken hukuki bir sözleşmedir. Üye Kullanıcılar bu sözleşmeyi kabul ettiklerinde, site sahibi ile aralarında hukuki bir ilişki kurmakta ve karşılıklı olarak sorumluluk altına girmektedirler.

  1. Kullanım Koşulları

Web sayfalarının hak sahipleri tarafından internet sitesinin nasıl kullanılacağını ve üye kullanıcılardan nasıl bir beklentilerinin olduğunu açıklayan tek taraflı irade beyanıdır.

  1. Aydınlatma Metni

KVKK’nın üçüncü bölümünde Haklar ve Yükümlülükler bölümünde Veri sorumlusunun aydınlatma yükümlüğü kapsamında değerlendirilen bir konudur. Kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumlusu veri sahibi ilgili kişiye Kanun’da belirlenen kriterlere uygun şekilde aydınlatma yapmakla mükelleftir. Söz konusu aydınlatmanın ele alındığı hukuki belgenin adı ise Aydınlatma Metnidir.

  1. Gizlilik ve Güvenlik Politikası

Bu politikanın, aydınlatma metinlerinden ayrı düşünülmesi mümkün değildir. Gerek aydınlatma metinleri gerekse de gizlilik ve güvenlik politikaları birbirleri ile iç içedir. Öyle ki; bu politika, tüketicilere hangi kişisel bilgilerin nerede ve ne kadar süre ile muhafaza edilerek, ne şekilde saklanacağını ve korunacağını ele almaktadır.

  1. Açık Rıza Beyanı

Kanun çerçevesinde açık rıza, kişinin sahip olduğu verinin işlenmesine, kendi isteği ile ya da karşı taraftan gelen istek üzerine, onay vermesi anlamını taşımaktadır. Açık rıza beyanı sonucunda rıza gösteren kişi, mevzu bahis konuya ilişkin bilgilendirildiğini ve özgür iradesiyle bunu kabul ettiğini beyan etmektedir.

  1. Çerez Politikası

Bir web sitesine erişimi sağlayabilecek herhangi bir elektronik cihaz için kişisel verilerinizin depo edilebileceğini, hangi koşullar ile kullanılabileceğini ve bu çerezlerin nasıl bir prosedür ile çalıştığını açıklayan metindir.