İmza Beyannamesinin Elektronik Ortamda Verilmesi

İmza Beyannamesinin Elektronik Ortamda Verilmesi
İmza Beyannamesinin Elektronik Ortamda Verilmesi

Photo credit: Unsplash

20 Şubat 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanan Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (bundan böyle “Tebliğ” olarak anılacaktır.) ile birlikte imza beyannamesinin elektronik ortamda verilebilmesinin önü açılmıştır.

Söz konusu Tebliğ’in 3. Maddesi uyarınca; 6/12/2016 tarihli ve 29910 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğ’in 12/1. Maddesi kapsamında;

Gerçek kişi tacir ile tüzel kişi tacir adına imzaya yetkili olanların imzaları, bunların ticaret siciline tescili sırasında kamu kurum ve kuruluşlarının veri tabanlarında tutulan imza verilerinden elektronik ortamda temin edilerek MERSİS’e kaydedilir.

Bu sayede gerçek kişi tacirler ile tüzel kişi tacirler adına imzaya yetkili olanların imzaları notere veya ticaret sicil müdürlüğüne gidilmesine gerek kalmaksızın alınabilecektir.

12/1. maddede belirtilen veri tabanında imza kaydının bulunmaması veya kaydın temin edilememesi hali ise 12/2. Maddede düzenlenmiştir. Bu halde ilgililerin imzaları, fiziki olarak notere onaylattırılmak veya herhangi bir müdürlükte yetkilendirilmiş personel huzurunda yazılı beyanda bulunmak suretiyle müdürlüğe verilir. Söz konusu düzenleme ile birlikte imza beyannamesinin yalnızca ticaret sicil müdürlüklerinden alınması zorunluluğu da ortadan kalkmıştır. Bunun tek istisnası ise limited şirketlerdir. Aynı maddenin 5. Fıkrası uyarınca; “Limited şirketlerin kuruluşunun tescilinde imza kaydının elektronik ortamda temin edilemediği hallerde, fiziki imza beyannamesi yalnızca müdürlükte düzenlenir.”.

GEÇİŞ SÜRECİ

Tebliğ Geçici Madde 1 kapsamında geçişin nasıl olacağı düzenlenmiştir. Söz konusu düzenleme uyarınca:

“… Kamu kurum ve kuruluşlarınca veri tabalarında tutulan imza verilerinin Bakanlıkça elektronik ortamda temini sağlanıncaya kadar müdürlüğe bu Tebliğin hükümleri çerçevesinde fiziki imza beyannamesi verilir.”

Diğer bir ifade ile elektronik ortam hazırlanana kadar imza beyannamesi noterliklerde veya müdürlüklerde verilecektir.

İMZA BEYANNAMESİ ALINMASINA GEREK OLMAYAN HALLER

6/12/2016 tarihli ve 29910 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğ’in 13/A Maddesi kapsamında devamdaki hallerde ayrıca imza beyannamesi verilmeyecektir:

  • Gerçek kişi tacir, ticari temsilci ile tüzel kişi tacir adına imzaya yetkili olanların aynı ticari işletme veya şirketin sicil dosyasında daha önce temin edilen imza verisinin veya imza beyannamesinin bulunması halinde,
  • Kurucunun, şirket sözleşmesini müdür veya müdür yardımcısı yahut yetkilendirilmiş personel huzurunda asaleten imzalaması ve aynı zamanda şirketi temsile yetkili olması halinde,
  • Kurucunun ıslak imzasını ihtiva eden vekâletnamenin müdürlüğe verilerek sicil dosyasına konulması koşuluyla, Şirket sözleşmesinin müdür veya müdür yardımcısı yahut yetkilendirilmiş personel huzurunda vekâleten imzalanması ve kurucunun aynı zamanda şirketi temsile yetkili olması halinde,
  • Ticaret şirketi veya şubeleri aynı sicil çevresi içerisinde olmak kaydıyla, bir kişinin bir ticaret şirketiyle birlikte şubesine yahut aynı ticaret şirketinin birden fazla şubesine imzaya yetkili olarak atanması halinde.

Söz konusu değişikliklerle birlikte fiziken gidilmeksizin elektronik ortamda imza beyannamesi verilmesi hüküm altına alınarak işlem kolaylığı sağlanmıştır.