Evlilik Yoluyla Türk Vatandaşlığı Nasıl Kazanılır?

Evlilik Yoluyla Türk Vatandaşlığı Nasıl Kazanılır
Evlilik Yoluyla Türk Vatandaşlığı Nasıl Kazanılır

Photo credit: Unsplash

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile evlenen yabancılar bakımından gündeme gelen en önemli konulardan biri de evlilik yoluyla nasıl Türk vatandaşlığı kazanılacağıdır. Zira evlilik, yabancı kişiyi doğrudan Türk vatandaşı yapmaz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ile evlenen bir yabancının Türk vatandaşlığı kazanabilmesi için birtakım şartların yerine getirilmesi gerekmektedir.

Türk vatandaşlığına başvuru yapılabilmesi için evliliğin en az 3 (üç) yılı doldurmuş olması gerekmektedir. Üç yılı dolduran evliliğe sahip olan yabancılar; aile birliği içerisinde yaşama, evlilik birliği ile bağdaşmayacak bir faaliyette bulunmama ve milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmama şartlarını taşıyor ise bu halde devamda belirtilen usule uyarak Türk vatandaşlığı başvurusu yapabilirler.

BAŞVURU BELGELERİ 

(Kaynak: Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü)

1.    Başvuru formu (VAT-6),
2.    İki (2) adet 50×60 mm boyutunda beyaz fonda, desensiz ICAO tarafından belirlenen ve makinede okunabilen biyometrik fotoğraf,
3.    Hangi devlet vatandaşı olduğunu gösterir pasaport veya benzeri belge, vatansız ise buna ilişkin usulüne göre onaylanmış belgenin noter tasdikli Türkçe tercümesi,
4.    Tescile esas olacak şekilde tüm kimlik bilgilerini gösteren usulüne göre onaylanmış belgenin noter tasdikli Türkçe tercümesi,
5.    Yerleşim yeri Türkiye’de bulunuyorsa en son tarihli ikamet tezkeresi,
6.    Herhangi bir suç nedeniyle hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı bulunuyorsa onaylı bir örneği,
7.    Başvuru sahibinin doğum tarihinin ay ve günü bulunmuyorsa, bu durumu ispata yarayacak ülkesi yetkili makamlarından alınmış ve usulüne göre onaylanmış belgenin noter tasdikli Türkçe tercümesi veya 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 39 uncu maddesi gereğince temmuz ayının birinci günü olarak tamamlanmasını kabul ettiğine dair imzalı beyanı
8.    Hizmet bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını gösterir makbuz.

Söz konusu evrakları hazırlayan başvurucu, yurt içinde yerleşim yerinin bulunduğu valiliğe, yurt dışında ise dış temsilciliklere bizzat veya vekil yolu ile başvuru yapabilir.

Şayet başvuru tarihinden sonra başvurucunun Türk vatandaşı olan eşi ölürse ve evlilik bu sebeple sonlanırsa, bu halde aile birliği içinde yaşama şartı başvurucu açısından aranmayacaktır.