Yabancıların Miras Hakkı

Yabancıların Miras Hakkı
Yabancıların Miras Hakkı

Photo credit: Unsplash

Türk vatandaşlarının olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti içerisinde mal sahibi olan yabancı uyruklu kişilerin de ülkemizde miras hakkı bulunmaktadır.

Şöyle ki Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun’un 20. Maddesinde belirtildiği üzere miras, ölenin milli hukukuna tabidir. Ancak şayet Türkiye’de taşınmaz varsa, bu halde söz konusu taşınmazlarla ilgili olarak Türk Hukuku uygulanacaktır.

Yabancı uyruklu gerçek kişilerin miras yoluyla taşınmaz mal iktisabına, işlem anında malların bulunduğu ülke hukukunun uygulanması gerektiği, kanuni sınırlamalara uyulmak kaydıyla, uluslararası ikili ilişkiler yönünden ve ülke menfaatlerinin gerektirdiği hallerde, Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen ülkelerin vatandaşı olan yabancı uyruklu gerçek kişilerin Türkiye’de bulunan taşınmazları iktisap edebileceği düzenlenmiştir.

Burada önemli olan husus, mirasçı olduğunu iddia eden kişinin bunu ispatlamasıdır. Yabancı kişinin mirasçılık sıfatına sahip olduğunun nüfus kayıtlarından anlaşılabiliyor olması gerekir. Şayet Türkiye’de bulunan nüfus kayıtlarından bu husus anlaşılamıyor ise bu halde mirasçının murisin anne, baba, kardeş, eş ve çocuklarına ilişkin yabancı adli makamlardan temin edilecek nüfus kayıtlarının apostil şerhli Türkçe tercümeli evrak asılları ve varsa yabancı adli makamlardan temin edilecek mirasçılık belgesi ile Sulh hukuk mahkemesine başvuru yapması gerekecektir. Bu şekilde yabancı, murisin yasal mirasçısı olduğunu ispatlayabilir.

İletişim