Verbis Nedir
Verbis Nedir

Photo credit: Unsplash

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 16. Maddesi uyarınca Kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler, veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Siciline kaydolmak zorundadır. İşte bahsi geçen sicile kayıt işlemi Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi kısaca VERBİS üzerinden yapılmaktadır.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yapılan tanımı uyarınca VERBİS; kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin, kişisel veri işlemeye başlamadan önce kaydolmaları gereken ve işlemekte oldukları kişisel verilerle ilgili kategorik bazda bilgi girişi yapacakları bir kayıt sistemidir.

Kanun maddesinde belirtildiği üzere veri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin VERBİS’e kaydı zorunludur. Ancak Kurul tarafından bu kayıt zorunluluğuna istisna getirilebileceği düzenlenmiştir. Bu istisnalar şu şekildedir:

  1. Herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla yalnızca otomatik olmayan yollarla kişisel veri işleyenler,
  2. Dernek, vakıf ve sendikalardan yalnızca ilgili mevzuat ve amaçlarına uygun, faaliyet alanlarıyla sınırlı ve sadece kendi çalışanlarına, üyelerine, mensuplarına ve bağışçılarına yönelik kişisel veri işleyenler,
  3. Noterler,
  4. Siyasi partiler,
  5. Avukatlar,
  6. Gümrük müşavirleri,
  7. Arabulucular,
  8. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler,
  9. Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olan gerçek veya tüzel kişi veri sorumlularından ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olmayanlar.

VERBİS’e Kayıt Nasıl Yapılır?
Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine kayıt, https://verbis.kvkk.gov.tr/ internet sitesi üzerinden yapılmaktadır. Sistem Yurtiçinde Yerleşik Gerçek / Tüzel Kişi, Yurtdışında Yerleşik Gerçek / Tüzel Kişi, Kamu Kurum ve Kuruluşları olmak üzere 3 farklı yapı şeklindedir. Gerçek veya tüzel kişinin türüne göre sistem girişi yapılarak başvuru formu oluşturulmalıdır.

Başvurunun onaylanması sonrasında Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından gönderilen kullanıcı adı ve şifre ile sisteme giriş yapılarak irtibat kişisi ataması yapılmalı ve sonrasında bilgi girişi yapılmalıdır.

VERBİS kaydının bir defa yapılmış olması yeterlidir, bu kapsamda her yıl yeniden VERBİS kaydı yapılmaz. Ancak girilen bilgilerde herhangi bir değişiklik meydana gelmesi halinde, bu değişikliğin sistem üzerinden güncellenmesi gerekmektedir.

VERBİS kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket edilmesi halinde Kanun’un 18. Maddesinin 1/ç bendi uyarınca ilgililer hakkında 20.000-TL’den 1.000.000-TL’ye kadar idari para cezası verilir.

İletişim