Miras Sözleşmesinin Feshi

Miras Sözleşmesinin Feshi
Miras Sözleşmesinin Feshi

Photo credit: Unsplash

1. Anlaşma ile Fesih
-Sözleşmenin tarafları anlaşarak sözleşmeyi sona erdirebilirler.
-Fesih yönündeki anlaşma MUTLAKA YAZILI YAPILMALIDIR.
-Yazılılık, resmi şekil şartına tabi değildir, ALELADE YAZILI ŞEKİL YETERLİDİR.
-Alelade yazılı şekil ile taraflar SADECE MİRAS SÖZLEŞMESİNİ FESHEDEBİLİR, SÖZLEŞMEYİ DEĞİŞTİREMEZLER.
-Anlaşma yolu ile fesih, sadece SÖZLEŞMENİN TARAFLARINA tanınmıştır. Üçüncü kişiler ve diğer ilgililer bu hakka sahip değildir.
-Anlaşma yolu ile fesihte taraflar TEMSİLCİ KULLANAMAZ.

2. Tek Taraflı Fesih Hakkı
Normal yol olan anlaşma ile fesih dışında kanunda BAZI HALLERDE tek taraflı fesih kabul edilmiştir. Bu haller;

a) Vasiyetçinin tek taraflı fesih hakkını miras sözleşmesinde açık olarak saklı tutması
-Medeni Kanun’da bu konuda bir açıklık yoktur.
-Genel esaslar gereğince miras sözleşmesine böyle bir kayıt konulması GEÇERLİ SAYILMALIDIR.
-Vasiyetçi, miras sözleşmesinden dönmek hakkını SÖZLEŞMEDE AÇIK OLARAK saklı tutmuşsa tek taraflı fesih mümkündür.

b) Mirasçılıktan çıkarma sebebinin bulunması
-Lehine Ölüme bağlı tasarruf yapılan kişi, kendisinin mirastan ÇIKARILMASINI GEREKTİRECEK FİİLLER yapmışsa, vasiyetçinin tek taraflı fesih hakkı vardır.
-Mirasçı veya musaleh, mirasbırakana karşı AĞIR BİR SUÇ işlemişse veya ona karşı MÜKELLEF OLDUĞU bir konuda KUSURU varsa, mirasçılıktan çıkma sebepleri meydana gelir.
-Mirasbırakan bu sebeplerden birinin varlığının farkına varınca, başka bir ÖBT ile MİRAS SÖZLEŞMESİNDEN DÖNMESİ ŞARTTIR. Aksi halde miras sözleşmesi geçerli olmaya devam edecektir.
-Vasiyetçi, mirastan çıkarma sebebiyle miras sözleşmesini feshetmek isterse bunu BAŞKA BİR MİRAS SÖZLEŞMESİ ile veya YAZILI, RESMİ ya da SÖZLÜ VASİYETNAME yapmalıdır.
-Vasiyetçi dönme arzusuyla yapılan ÖBT’de, önceki miras sözleşmesini FESHETTİĞİNİ ve ÇIKARMA SEBEBİNİ AÇIKÇA BELİRTMELİDİR.
-Mirasçının veya musalehin fiilinin, MİRAS SÖZLEŞMESİNİN AKDİNDEN ÖNCE YAPILMASI gerekir. Aksi takdirde daha önceki fiiller göz önüne alınmayacaktır.
-Mirasbırakanın yakınlarının şahsına yönelik mirastan çıkaramaya sebep olacak fiillerin işlenmesi halinde, Hasan Hoca’ya göre miras sözleşmesinden dönme de uygulanmalıdır.

c) Edimin ifa edilmemesi sebebi ile fesih
-Ölüme bağlı tasarrufta bulunan vasiyetçi, bunu hiçbir karşılık beklemeksizin yapabileceği gibi, ivaz karşılığında da yapabilir.
-Miras sözleşmesi ile belirli bir edim borcunu yerine getirmek zorunda olan taraf, BORCUNU YERİNE GETİRMEZSE, vasiyetçi sözleşmeyi feshedebilir.

d) İrade sakatlığı sebebinin bulunması
-Hata, hile, korkutma gibi bir irade sakatlığı varsa, buna maruz kalan vasiyetçi veya diğer taraf, miras sözleşmesini feshedebilir.
-Ancak vasiyetçi, hata veya hileyi ÖĞRENDİĞİ ANDAN İTİBAREN 1 YIL İÇİNDE fesih hakkını kullanmazsa, MİRAS SÖZLEŞMESİ GEÇERLİ OLACAKTIR.

e) Şekil eksikliği
-Sözleşmenin düzenlenmesinde şekil eksikliği varsa, taraflar hayatta iken hükümsüzlüğü ileri sürebilirler.
-Vasiyetçinin ölümünden sonra da, ilgili mirasçı veya musaleh sözleşmenin iptalini isteyebilir.

f) Ehliyetsizlik
-Hukuki işlemler açısından GENEL HÜKÜMSÜZLÜK SEBEBİDİR.
-Vasiyetçi, ehliyeti veya ayırt etme gücü bulunmadığı bir anda, miras sözleşmesini akdetmişse, ÖLÜMÜNDEN SONRA mirasçılar miras sözleşmesinin iptalini talep ve dava hakkına sahiptir.
-Ehliyetsizlik sebebiyle miras sözleşmesini feshetme hakkı SÜREYE TABİ DEĞİLDİR. Ehliyetsizlik nedeni ile hükümsüz olan bir işlem bunu yapanı BAĞLAMAZ.

İletişim