Miras Sözleşmelerinin Genel Özellikleri

Miras Sözleşmelerinin Genel Özellikleri
Miras Sözleşmelerinin Genel Özellikleri

Photo credit: Unsplash

MİRAS SÖZLEŞMESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ

Miras sözleşmesi esas itibarıyla borç doğuran sözleşme değildir. Miras sözleşmesi, vasiyetçi ile yapılan ölüme bağlı bir sözleşmedir.

Mirasçının miras payını temlik maksadı ile diğer mirasçı veya üçüncü bir kişi ile yaptığı sözleşme ise miras sözleşmesi veya vasiyetçinin sağlar arası yaptığı sözleşmeler miras sözleşmesi değildir.

Miras sözleşmesi ile taraf, vasiyetçinin ölümünden sonrası için bir hak iktisap eder. Bu hak tek taraflı olarak ortadan kaldırılamaz ve vasiyetçi tasarrufu ile bağlıdır.

MİRAS SÖZLEŞMESİ YAPMA EHLİYETİ

Miras sözleşmesi yapabilmek için kural olarak ayırt etme gücüne sahip olmak ve ergin olmak gerekir. Ölüme bağlı tasarruflarda temsil veya vekalet geçerli olmadığından, ehliyetsiz yerine yasal temsilcinin sözleşme yapma yetkisi yoktur. Miras sözleşmesinin ölüme bağlı tasarrufta bulunmayan tarafı ancak temsilci ile sözleşme yapabilir.

Miras sözleşmesinde ölüme bağlı tasarrufta bulunmayan taraf ayrıca bir borç altına girmiyorsa, bu kişi ayırt etme gücüne sahip küçük veya kısıtlı olsa bile, yasal temsilcinin iznine gerek olmaksızın sözleşme yapabilir.

İvazsız miras sözleşmelerinde yasal temsilci iznine gerek yoktur. Ancak tek taraflı ve ivazlı miras sözleşmelerinde bu kişinin temsilci iznini alması gerekir.

MİRAS SÖZLEŞMESİNİN ŞEKLİ

Kural olarak miras sözleşmeleri resmi vasiyetname şeklinde düzenlenmelidir. Resmi vasiyetin şekil şartına ilişkin tüm kurallar miras sözleşmeleri bakımından da uygulanacaktır. Resmi vasiyetten farklı olarak miras sözleşmelerinde her iki tarafın imzası aranır. Şekil şartına uyulmaması halinde sözleşmenin hükümsüzlüğü söz konusu olabilecektir. Hükümsüzlükte ikili ayrım yapılmalıdır;

  • Vasiyetçi hayatta iken hükümsüzlüğü her iki taraf  ileri sürebilir ve sözleşme taraflara arasında hüküm ifade etmez.
  • Vasiyetçi hayatta iken kendisi veya diğer taraf hükümsüzlüğü ileri sürmüşlerse, miras bırakanın ölümünden sonra ölüme bağlı tasarrufun batıl olduğu söylenemez, diğer ölüme bağlı tasarruflarda olduğu gibi iptali talep ve dava edilebilir.
İletişim