Evlilik Dışı ve Evlatlık Çocuğun Yasal Miras Hakkı

Photo credit: Unsplash

1) Evlilik Dışı Çocuğun Yasal Miras Hakkı

Türk Medeni Kanunu’na göre kurulmuş bir evlilik birliği içerisinde doğmayan çocuk, evlilik dışı çocuktur. Evlilik dışı çocuğun anne yönünden tanınması için herhangi bir işleme gerek yok iken baba ile arasındaki yasal ilişki açısından durum farklıdır.

Anne yönünden

Evlilik içi çocukla evlilik dışı çocuk arasında miras hakkı bakımından herhangi bir fark yoktur.

Evlilik dışı çocuk, annesinden evlilik içi çocuğun miras hakkının aynısını almaktadır.

Baba yönünden

Evlilik dışı çocuğun evlilik içi çocuk gibi mirasçı olabilmesi için mahkemece tanıma kararı verilmesi veya mahkemenin babalığa karar vermesi ile soy bağı kurulması gerekmektedir. Bunun dışındaki çocuklar mirasçı olamazlar.

Babalık tespit edilse dahi soy bağı kurulmadıkça mirasçı durumuna geçilemez (örneğin; hak düşürücü süre geçtiği için soy bağı kurulamaması gibi).

Düzeltilmiş soy bağı yani evlenme ile soy bağı kurulması halinde ise soy bağı tashih olunmuş çocuk, evlilik içi çocuk gibi tam miras hakkına sahiptir.

Evlenme ile soy bağının düzeltilmesi hallerinin yanında, çıkarılan özel kanunlarla soy bağının düzeltilmesi yolun gidilebilmektedir. Böyle bir durumda söz konusu evlilik dışı çocuk yine evlilik içi çocuk gibi tam miras hakkına sahip olmaktadır.

Ayrıca özel bir kanun gereğince, evlilik dışı çocuğun nüfus siciline evlilik içi çocuk olarak tescil edilmesi işbu ilgili kanunların öngördükleri yasal süreler içerisinde tatbik edilmek durumundadır.

2) Evlatlık Çocuğun Yasal Miras Hakkı

Evlatlık, evlilik içi çocukla aynı şekilde, aynı statüde mirasçıdır. Fakat bu tek taraflı bir mirasçılıktır. Evlatlık, evlat edinenin yasal mirasçısıdır ancak evlat edinen kişi, evlatlığın yasal mirasçısı değildir. Bu düzenleme ile Kanun Koyucu, evlatlık ilişkisinin kazanç amacı gütmemesini hedeflemiştir.

Evlatlık öldüğünde mirasçıları kendi kan hısımları ve eşidir.

Ayrıca evlatlık yalnızca evlat edinenin yasal mirasçısıdır. Evlat edinenin kan hısımlarının (babasının, kızının vs.) mirasçısı değildir. Zira evlat edinme ile sadece evlat edinen ve evlatlık arasında hısımlık kurulmaktadır; evlatlık , evlat edinenin ailesine girmez.

Evlatlık, evlat edinen miras bırakandan önce ölmüşse evlatlığın alt soyu kök içi halefiyet nedeniyle evlatlığın yerine geçmektedir. Evlatlığın alt soyu yoksa miras diğer hısımlar geçer.

Öte yandan evlatlık eğer varsa kendi kan hısımlarının da yasal mirasçısı olur. Evlat edinme ilişkisi buna engel değildir.

Evlatlık ilişkisi mahkeme kararı ile kurulur. Bu ilamın kesinleşmesi ile evlatlık mirasçı statüsünü kazanır. Mahkeme kararında eksiklik olması halinde diğer mirasçılar bu hususta iptal davası açma hakkına sahiptir. Açılan dava sonucunda mahkeme kararı iptal olursa evlatlık mirasçı sıfatını kaybeder.

İletişim