Değişik Tür Araçlarla Taşıma / Multimodal Taşıma

DEĞİŞİK TÜR ARAÇLARLA TAŞIMA
DEĞİŞİK TÜR ARAÇLARLA TAŞIMA

Photo credit: Unsplash

Değişik tür araçlarla taşıma sözleşmesi; konteyner içindeki eşyanın farklı ortamlarda tek bir taşıyıcı tarafından tek bir taşıma sözleşmesine dayanarak taşınmasının mümkün olması sonucu ortaya çıkmıştır.

Değişik tür araçlarla taşıma kavramı yabancı hukuk dillerinde “multimodal taşıma” olarak ifade edilmektedir.

Bu sözleşme; taşıyıcının, eşyayı bir ücret karşılığında en az iki farklı ortamdan taşımayı üstlendiği bir sözleşme tipidir.

TTK 902/1-a maddesinde “Eşyanın taşınması bütünlük gösteren bir taşıma sözleşmesine dayanıyorsa” şeklinde izahat yapıldığına göre değişik tür taşımanın olup olmadığının tespiti bakımından taşımada fiilen kullanılan ortam değil, taraflar arasındaki taşıma sözleşmesinde kararlaştırılan ortam dikkate alınmaktadır.

Neticeten bütünlük gösterme olgusu her halükarda hakim tarafından takdir edilecektir.

Bu bağlamda değişik tür araçlarla taşıma sözleşmesinin unsurlarını aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

  • Eşyanın birden fazla ortamdan taşınmasının söz konusu olması,
  • Birden fazla ortamda taşımanın farklı hükümlere tabi olması,
  • Bütün ortamlarda taşımanın tek bir sözleşmeyle üstlenilmesi,
  • Eşyanın taşınması bütünlük gösteren bir taşıma sözleşmesine dayanması,
  • Taşımanın ücret karşılığı üstlenilmesi.
İletişim