Boşanma ve Evliliğin İptali Halinde Mirasçılık Hakkı

Boşanma ve Evliliğin İptali Halinde Mirasçılık Hakkı
Boşanma ve Evliliğin İptali Halinde Mirasçılık Hakkı

Photo credit: Unsplash

Evliliğin yasal olarak sona ermesi hali, boşanma olarak adlandırılmaktadır. Boşanma ile taraflar arasındaki evlilik birliği sona erer ve eşlerin birbirlerine karşı olan miras hakları sona erer. Diğer bir ifade ile boşanan eşler, birbirlerinin kanuni mirasçısı olamaz.

Türk Medeni Kanunu – Madde 181/1

Boşanan eşler, bu sıfatla birbirlerinin yasal mirasçısı olamazlar ve boşanmadan önce yapılmış olan ölüme bağlı tasarruflarla kendilerine sağlanan hakları, aksi tasarruftan anlaşılmadıkça, kaybederler.

Ancak şayet eşler arasında akrabalık varsa ve sağ kalan eşin bu akrabalıktan kaynaklı bir miras hakkı varsa, sağ kalan eşin bu miras hakkı devam eder.

Boşanma Davası Devam Ederken Eşlerden Birinin Ölmesi

Dava devam ederken eşlerden birinin ölmesi halinde, diğer eş kanuni mirasçısıdır. Bu halde henüz boşanma resmi olarak gerçekleşmemiş olduğundan, evlilik riskleri dolayısıyla eşin mirasçılığı devam etmektedir.

Ancak şayet ölen eşin mirasçılarından biri boşanma davasına devam ederse ve dava sonunda hayatta kalan eşin kusurlu olduğuna kanaat getirilirse, sağ kalan eş ölen eşe mirasçı olamaz; sağ kalan eş lehine yapılmış olan ölüme bağlı kazandırmalar geçersiz olur.

Türk Medeni Kanunu – Madde 181/2

Boşanma davası devam ederken, ölen eşin mirasçılarından birisinin davaya devam etmesi ve diğer eşin kusurunun ispatlanması hâlinde de yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.

Evliliğin İptali Davası Devam Ederken Eşlerden Birinin Ölmesi

Dava devam ederken diğer bir ifade ile evliliğin iptali kararı kesinleşmeden eşlerden birinin ölmesi halinde de evlilik ölümle sona ermiş olacağından, diğer eşin mirasçılık hakkı devam eder. Mirasçılar tarafından açılan dava sürdürülebilir. Dava sürdürülür ve dava sonunda sağ kalan eşin evlenme esnasında iyi niyetli olmadığı tespit edilirse bu halde de sağ kalan eş mirasçı olamaz. İlgili eş lehine yapılan ölüme bağlı kazandırmalar geçersiz olur.

Mirasçıların bu davalara devam edebilmesi için hukuki yararının bulunması diğer bir ifade ile miras hakkının bulunması gerekir.

Boşanma Öncesinde Yapılan Ölüme Bağlı Tasarruflar

Boşanma öncesinde vasiyetname düzenlenmiş ve eş bu vasiyetnameye dahil edilmiş; ancak boşanma sonrasında mirasbırakan kişi vasiyetnameyi değiştiremeden vefat etmiş ise; bu halde de hayatta kalan eş lehine yapılmış olan ölüme bağlı kazandırmalar boşanma ile birlikte geçersiz hale gelir.

Ancak şayet mirasbırakan, boşanma olsa dahi vasiyetnamenin geçerli olacağını açıkça belirtmişse, bu halde hayatta kalan eş lehine yapılmış olan ölüme bağlı kazandırmalar geçerli hale gelir.

Buna ek olarak miras sözleşmeleri de, her ne kadar iki taraflı bir hukuki işlem olsa da, boşanmayla birlikte hükümsüz hale gelir.

İletişim